Investujte s námi do vzdělání

Nevíte jak investovat do školství a zdravotnictví
Hledáte jak investovat do školství a zdravotnictví

Educa Fund SICAV a.s a Educa Investments podfond

 

Investiční fond EDUCA FUND byl založen jako odpověď na vysokou poptávku po bezpečných investicích do oboru školství a zdravotnictví v posledních letech.

Zakladatelé, členové investičního výboru a dozorčí rady EDUCA FUND SICAV a.s. (dále jen „Fond“) a EDUCA Investments podfondu působí řadu let v oblasti školství. Více než 15 let zkušeností v oblasti školství tak činí zakladatele fondu lídry v oblasti moderního školství a služeb s tím spojených, a mají tak přístup k akvizičním cílům v České a Slovenské republice. Díky mnohaleté zkušenosti a znalosti konkrétních cílů v přidružených oblastech je tým odborníků připraven vybudovat významného středoevropského hráče v oblasti školských služeb 21. století.

Vize fondu

Školství se v Evropě stává zájmem číslo jedna napříč všemi zeměmi EU. Všechny státy EU hromadně investují do školství a snaží se o transformaci jednotlivých celků pro vyšší výkonost a integraci rozdílných celků ovlivňující koncový výstup – uplatnění studentů na trhu práce.

Tím se stává individualita služeb a jejich cílené zaměření na jednotlivce neuchopitelné a vytrácí se kvalita. Proto je důležité alokovat soukromé finanční zdroje a vytvářet menší celky, které si tuto kvalitu udrží. Tím se stávají více a více vyhledávanou komoditou, a to nejen u studentů a rodičů dětí, ale i mezi investory. Fond umožňuje privátním kvalifikovaným investorům vstup do projektů, které mají významný společenský přesah a zároveň mají potenciál přinášet dlouhodobé a stabilní výnosy. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.

Investiční strategie

Investice do přesně vybraných typů školských a zdravotnických služeb a zařízení, pro které je zásadní know-how, jasná vize a znalost oboru.

Díky našim zkušenostem rozumíme trendům na trhu, rozpoznáváme akviziční cíle a přinášíme návrhy investičních příležitostí, u kterých cíleně zvyšujeme jejich hodnotu. Investujeme do nemovitostí, jejich obnovy a správy. Díky odpovědné přípravě business plánů můžeme cílit na výnosy přesahující běžný tržní standard.

Nákup, nájem a modernizace školních budov

Navýšení kapacit dětí, žáků, studentů

Transformace budov pro jiný účel veřejné vybavenosti (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, sportoviště, kliniky pro zdravý vývoj dítěte)

Profit z příjmů z provozu škol, školských zařízení, klinik a sportovišť

Sektorově diverzifikované portfolio nám umožnuje snižovat riziko a zároveň vybírat investice, které přinášejí očekávanou návratnost investice. Nespornou výhodou je stálost školství jako ceněné komodity, která se nemění v závislosti na ekonomické či politické situaci. Významný podíl na financování projektů je zákonná účast části finančního zajištění čerpané ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT.

Lidé fondu

Vratislav Nejedlý - Předseda dozorčí rady a zakladatel Educa Fund

Vratislav Nejedlý

Chairman of the Supervisory Board
and Investment Committee Member
zakladatel fondu

Je odpovědný za vizi Fondu. Současně se věnuje rozvoji jednotlivých SPV ve vlastnictví EDUCA Investments podfondu. Na pozicích vedoucího managementu, později zřizovatele škol působí více než 14 let. Všechny své zkušenosti se snaží využít při rozvoji cílových projektů, ve kterých si vždy dává ty nejvyšší cíle.

Petr Vochvesta - Člen dozorčí rady Educa Fund

Petr Vochvesta

Member of the Supervisory Board
and Investment Committee Member

Při svém 6letém působení jako zřizovatel škol aktivně pronikl komplexně do školského zákona a jeho výkladu, fungování škol a školských zařízení. Zabývá se hlavně vnitřním fungováním jednotlivých SPV a ve spolupráci s obhospodařovatelem Fondu dohlíží na ekonomický rozvoj jednotlivých projektů.

Martin Bek - Člen investičního výboru Educa Fund

Martin Bek

Investment Committee Member

Po 20 letech působení v různých finančních a řídících pozicích se v posledních 8 letech intenzivně věnuje oblasti vzdělávání a školství. Působil dlouhodobě jako předseda Správní rady H-mat o.p.s. a je vlastníkem vydavatele a ditributora učebnic H-učebnice. Do Fondu vložil vzdělávací společnost makeITtoday a v rámci fondu se zabývá finanční strategií Fondu.

Milan Tománek - tiskový mluvčí Educa Fund

Milan Tománek

Tiskový mluvčí fondu

Je odpovědný za komunikaci Fondu. Po mnohaleté zkušenosti s televizní novinařinou v ČT a CNN se přes 25 let věnoval komunikaci ve finančních službách. Pracoval pro centrální banku, ČSOB a v posledních 15 letech pro PPF v Praze a poté pro její Home Credit v šesti zemích Asie. Současně s prací pro fond EDUCA podporuje také komunikaci Královských škol a dalších aktiv, do nichž fond vkládá prostředky.

Jak investovat

Jak investovat

Zaujal Vás náš investiční fond, který je určen výhradně pro kvalifikované investory? Sjednejte si schůzku přímo u nás. U kávy se pobavíme o možnostech rozvoje, tipu investic a zhodnotíme rizika. Schůzka je nezávazná a má pouze informativní charakter.

Obhospodařovatel a administrátor Fondu

Fond podléhá dohledu České národní banky.

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu kvalifikovaných investorů je DELTA investiční společnost a.s. v jejímž portfoliu jsou výrazní hráči s širokou škálou aktiv. Mnohaleté zkušenosti se správou Fondů kvalifikovaných investorů a načerpanými zkušenostmi se společnosti DELTA investiční společnost a.s. daří nacházet mimořádné investiční příležitosti.

Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a. s. Jedním ze základních úkolů depozitáře je kontrola majetku Fondu a kontrola pohybu peněžních prostředků náležejících do majetku Fondu.

Fond je taktéž pravidelně auditován významnou auditorskou společností PKF Apogeo.

 

 

Základní info
o fondu

Základní info

Název fondu – EDUCA FUNDS SICAV a.s.

Název podfundu – EDUCA INVESTMENTS podfond

Právní forma – SICAV a.s. / akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Investiční oblast – školství, zdravotnictví

Domicil – CZ

Měna podfondu – CZK

Investiční horizont – 5, resp. 7 let dle druhu investičních akcií

Oceňovací období – čtvrtletní

Cílený investorský výnos – 8 % p.a.

Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Investiční akcie

Akcie:

Prioritní investiční akcie ISIN CZ0008048766 – investiční horizont: 5 let

Výkonnostní investiční akcie A ISIN CZ0008048774 – investiční horizont: 5 let

Výkonnostní investiční akcie B ISIN CZ0008048782 – investiční horizont: 7 let

Preferenční investiční akcie ISIN CZ0008048790 – investiční horizont: 5 let

Poplatky

Vstupní poplatky:

až 1%

Velikost fondu

Vlastní equity:
nad 100 mil. Kč
Očekávaný objem fondu:
4–6x equity
Fund raising:
přímé investice

Realizované projekty, vložené do fondu

Královksá mateřská škola

Královská mateřská škola

Již v roce 2012 vznikla v pražských Kobylisích mateřská škola, která jako první začala razit cestu bilingvního přístupu k dětem. Děti si osvojily oba jazyky přirozenou formou, stejně tak jako je tomu v mnoha bilingvních rodinách. Škola si stála za svým jedinečným vzdělávacím plánem a spolu s vlídným rodinným přístupem se zakrátko stala velmi vyhledávanou alternativou k mnoha státním a mezinárodním mateřským školám. V současné době poptávka přesahuje až osminásobek kapacity mateřské školy. Proto se intenzivně dělají veškeré potřebné kroky pro její rozšíření, a to až na dvojnásobek.

Královská mateřská školka
Královská základní škola

Královská základní škola

Velká poptávka po kvalitních službách dala za vnik základní škole, která převzala stejný bilingvní program jako Královská mateřská škola, a navázala tak na nejvyšší standard výchovy a výuky. Během 3 let se podařilo obsadit celý první stupeň základní školy a počet studentů a kantorů se navýšil téměř o 400%.

EDUCA fond realizovaný projekt - Soukromá střední škola DANAÉ

Soukromá střední škola DANAÉ

Soukromá střední škola DANAÉ byla založena v roce 1992 a poskytovala vzdělávání v denní, dálkové a distanční formě. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je stanoven na 500.

Tato střední škola je postupně začleňována do bilingvního vzdělávacího systému Královských škol. Po úplné integraci je předpoklad až 90% naplněnosti této školy.

EDUCA fond realizovaný projekt - Soukromá střední škola DANAÉ
EDUCA fund realizovaný projekt - Make IT Today

Make IT Today

Poskytovatel vysoce kvalifikovaných a odborných IT kurzů pro děti a mládež. Kurzy reflektují reálný svět a rozvíjí nadčasové dovednosti. Proto se děti přirozeným způsobem naučí spolupracovat, pracovat na projektu, prezentovat a vysvětlit svůj projekt, argumentovat a kreativně přemýšlet.

Ty to kurzy mají v současné době naplněnost 300 dětí. Jsou provozovány v prostorách škol v odpoledních hodinách. Těší se velké oblibě a zájem o tyto kurzy se neustále zvyšuje.

Modernizace

EDUCA fund modernizoval - Velké multifunkční hřiště z recyklované gumy.

Velké multifunkční hřiště z recyklované gumy

Hřiště v sobě spojuje dva plnohodnotné sportovní prostory na fotbal a basketbal. Současně umožňuje sezení a prostor volnočasové aktivity a setkávání studentů školy.

EDUCA fund modernizoval - Velké multifunkční hřiště z recyklované gumy.
EDUCA fund MODERNIZACE - IT učebna

IT učebna v Královské základní škole

Tato učebna pro 17 studentů umožňuje využití všech možných moderních výukových oktivit se zaměřením na technologie a to včetně 3D tisku a frézování, VR technologie, programování nebo jazykového multiplicitního vyučování. Interakce s technologiemi je zde přímá a tvoří praktickou část výuky IT a vnímání technologií i v rámci rozvoje a kritického myšlení.

EDUCA fund modernizoval - Nový pavilon Královské základní školy

Nový pavilon Královské základní školy

Stavba umístěná na okraji pozemku školní zahrady zasazená do zeleně. Slouží prvním ročníkům k nenásilnému přechodu z MŠ na režim školy základní. Pavilon disponuje kompletním sociálním zázemím, šatnami a jsou v něm umístěny tři vyučovací třídy do kapacity 17 děti. Je koncipován již jako nízkoenergetický a jeho střecha je tvořena zelení, aby nerušila okolní zahradu a prostředí pražské čtvrti Troja.

EDUCA fund modernizoval - Nový pavilon Královské základní školy

Kontaktujte

nás

EDUCA FUND SICAV a.s.

 

Praha 8 – Karlín 186 00, Sokolovská 675/9

Tel.  +420 777 736 436 |  Email: info@educa.fund

LinkedIn

2 + 2 =

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s..

 

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu (podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do fondu(podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice.

  Zásady ochrany osobních údajů
Zásady používání souborů cookie

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu